שפּיל דזשאַק די פוגיטיווע אָנליין

                                   Jack The Fugitive ליּפש

דזשאַק די פוגיטיווע (Jack The Fugitive):

.עמרוט סעמע ַא ןיא קַאטס רע סָאוו ןיא עיצַאוטיס םענעגנָא ַא טשינ ןייש ַא ןיא ןעוועג ז !סעיצַאזינַאגרָא ןופ ץרָאס עלַא ןופ סרעדַאעל ןוא ,סיוויטקַא ַאזַא רַאֿפ ןעוועג זיא סע רעב .ןפיולטנַא יד טנעמורטסני טלָאוו סָאוו סעּפע ןָאט וצ טיירג ןוא ,ןטלאהעג ןענעז ריא סָא !ריא ןטרַאוורעד ךָאנ זרעשזדנייד סָאוו טסייוו רעוו טלָאמעד ןוא ,טָאטש יד וצ סע ןעמוק !קילג טוג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס