שפּיל רעשורק עיבמָאז ּפישזד אָנליין

                                   Monster Truck Zombie Crusher ליּפש

רעשורק עיבמָאז ּפישזד (Monster Truck Zombie Crusher ):

.ןרעקרעבי וצ טשינ ןוא תועינמ עלַא ןרָאפ וצ טאה וווס קיזיר םעד .ןרעטש יד ןעלמַאז ,געוו יד ףיוא .טנַאה ןייז ןיא דיינַארג ַא טימ זיבמַאז דנַאל ןוֿפ ןענַיישרעד לאז סָאוו רַאֿפ טיירגעגוצ .רעדיוו רעביא עלַא ןבייהנָא וצ ןבָאה ריא ,זדוָאלּפסקי ןישַאמ יד ביוא .טזייוו 100 ןעמוקַאב ריא ,ןישַאמ טשַארק יד רַאֿפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס