שפּיל קאַטשקע לעבן אָנליין

                                   DuckLife ליּפש

קאַטשקע לעבן (DuckLife):

.לדניה ןיילק ַא ןסקַאוו וצ ןריבורּפ .גנולַייוורַאפ ןַייז ןופ ריעק ןעמענ ןוא םיא ןעמרָאק וצ טַייצ ,ןגרָאז Carefully רעייז .דנַיירפ לסיב ןייד רַאֿפ גנולַייוורַאפ ןוא גרַאוונסע ףיורַא ןבַיילק ןענעק ריא ווו וינע .זנַאקישט ןיילק ןשיווצ טסעמרַאפ יד ןיא ןעמענ לייטנָא ןענעק ריא ,רעגיב טסקאוו רע ן