שפּיל לופט כאַקי 2 אָנליין

                                   Air Hockey 2 ליּפש

לופט כאַקי 2 (Air Hockey 2):

.ןַאוו ןבָאה - ריא ןוא טנַייפ יד ןופ ןרעיוט יד ןיא ןליצ ןביז רעטשרע רעד ןיא רָאפ , .בלַאה ןגייא ןַייז ןופ רעטַייוו ןייג טשינ ןענעק ריא ןייק ,טנערוקנָאק ןייק ,רוטילקת .זיומ - ליּפש