שפּיל ברעג רוננערס אָנליין

                                   Coast Runners ליּפש

ברעג רוננערס (Coast Runners):

.גערב םעד ףיוא Regatta יד ןופ טַייקכיג יד וצ ייטרַאּפ ַא ןרעוו קידנעטש ןענעק ריא ל .זרעטייטקעּפס ןופ רעמונ סיורג ַא טלמאזעגנלא גערב םעד ןעמאזוצ טוג זיא רעטעוו יד ן .געטש גניטרַאטס יד ףיוא ףיורַא דנייל ןוא זנַאשיטַאּפמַאק ןיא לייטנָא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב .ייז ןרָאפ וצ טַייקכיג יד ןרעסערגרַאפ ןוא טַייצ יד קיטעטשַאב וצ ןריבורּפ ,סנָאיטולָאוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס