שפּיל יגָאד טויק אָנליין

                                   Cute doggy ליּפש

יגָאד טויק (Cute doggy):

.דניק םעד ןופ ליוו םעד טימ ןעמוקכָאנ וצ טיירג ןענעז ןרעטלע עלַא טינ רעבָא ,עלעטני .טשימעג גנילצולּפ זַא דליב יגָאד לַאוטריוו ַא טימ עּפָאק וצ ןריבורּפ לייוורעד יד ןיא ר .טנוה טויק ַא טימ דליב טנוזעג רעד זַא יוזַא זלייט יד ךַאמ ןוא זיומ ןייד םערָא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס