שפּיל זיומ יד ןעיצ אָנליין

                                   Draw the mouse ליּפש

זיומ יד ןעיצ (Draw the mouse):

.זיומ לסיב טויק ַא ןעיצ וצ יוו לַאירָאטוט טירש ךרוד טירש ריא ןזַייוו ןוא לַאטעד ןיא .טיירג זיא גנונעכייצ יד ןוא ,טכער יד ףיוא דלעפ ןענעפע יד ףיוא רעדיוו Carefully .זיא סע גנירג ןוא טושּפ יוו דזיירּפַאס ןייז טעוו ריא .דלודעג ןוא גנַאלרַאפ טמענ סע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס