שפּיל לגיניק ןיימ ןעיצ אָנליין

                                   Draw my rabbit ליּפש

לגיניק ןיימ ןעיצ (Draw my rabbit):

?ןלייצ וצ יוו ןסיוו ןיוש ריא לַייוו ,טַייקרעכליב ןופ רדס ןיא ,רעֿפיצ ךרוד רעֿפיצ .ןטכַארט טינ ןָאט סעּפע ןגעוו ןוא רעַיילב ַא ןעגנערב .ןרעמונ יד רעטניה ןגרָאברַאפ ץירקיס םעד ןקעדטנַא טעוו ריא ,טַאטלוזער ַא יוו .עַייכ טנַאקַאב ןוא ןַייפ ַא ןייז טעוו סע .סיורָאפ ןייג טלָאמעד ,יוו ןענרעל וצ ןליוו ריא יצ .רעלטסניק ַא ןרעוו ןוא ךיז ןקירדסיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס