שפּיל ךעטסַאּפ שטַייד אָנליין

                                   German shepherd ליּפש

ךעטסַאּפ שטַייד (German shepherd):

.סע ףיוא דיטקיּפיד זיא סָאוו ,רעטקַארַאכ רעד ןגעוו רעמ טסייוו ,שינעטער דליב ַא ןעלמ .טניה טנעגילעטני טסרעמ יד ַיירד ןשיווצ זיא ךעטסַאּפ שטַייד יד זַא ןסיוו ריא טאה .שיטירב ןערָאק ילנַאטס ר"ד ןעוועג זיא ץַאש .זדרַאג ץענערג ןפלעה וצ ןקראמעג ס הנידמ יד ןצישַאב וצ יימרַא ,ַייצילָאּפ יד ןיא ןטיה .רעדניק טימ סיורג ןעמאזוצ ץעג ןוא ןשטנעמ דנילב זינַאּפמַאקַא זלַאנַאמירק סניַאטעד Eff