NABOKI ליּפש

NABOKI (NABOKI):

.שינעטער NABOKI יד זיא ָאד .ןעניֿפעג ריא זַא תודוסי יד עלַא ליּפש יד ןופ ץַאלּפ לַאנַאשנעמיד-יירד י .רעטרע טכער יד טיג ןזומ ריא ,ץעגרע ןפמעק טינ ןָאט סקַאלב יד לַייוו .סקַאלב יד ןופ ןטייז יד ףיוא זוָארַא ןעניֿפעג ןוא רוטקורטס יד ַיירד .ךיז דימַאריּפ יד וצ גנוטכיר טרעקרַאפ יד ןיא טנופ לָאז ייז .דלעפ םעד ןופ קעווַא ןעילפ טעוו בוק יד זוָארַא יד ףיוא טקירד .זיא סע קיזיר יוו ןינע ןייק ,ןינב עצנאג יד לַאבמעסַאסיד זַייווכעלסי .ןקירד ןוא ןעיירד רָאנ .טריצילּפמָאק ןייז טעוו סלעוועל

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס