שפּיל טכַאנ זיבמַאז ליּפש אָנליין

                                   Zombies Night ליּפש

טכַאנ זיבמַאז ליּפש (Zombies Night):

.זיבמַאז ןופ סעדרָאה טימ דרעפַאס סָאוו טָאטש ַא ןיא ןעוועג ריא זַא עניג .Zombies Night ןיא ןבעל ןייד רַאֿפ ןפמעק וצ ןֿפרַאד טעוו ריא טציא .זדיינַארג ןוא זמרַארעייפ ןדישרַאפ ןבָאה טעוו דלעה ןייד .טיוט קידעבעל יד ךרוד ןגעק ןייז טעוו ריא .ןטייט ןלעוו ייז ,ריא וצ ןעמוקַאב ייז ביוא .זיבמַאז ןיא רעַייפ רעווש ןענעפע ןוא ןפָאוו ןייד ןבַיילק דניוושעג וצ .ייז ןרעטשעצ ילוויטקעפי ןוא דניוושעג וצ ףוג םעד ןופ ץרַאּפ לַאטיוו .זנַאשיילַאימויקַא סיורג רעייז ןרעטשעצ וצ זדיינַארג ןצונ ,קיטיינ ביו