שפּיל רילָאק טָאטש אָנליין

                                   City Color ליּפש

רילָאק טָאטש (City Color):

.יוליג ןייז טעוו שטנעמ גולק ןוא וויטנעטַא טסרעמ יד סָאוו סַאשעב ,די .טסעמרַאפ םעד ןיא ןעמענ לייטנָא וצ ןענעק טעוו ריא .ןַארקע םעד ףיוא ןזיירק ייווצ ןעז טעוו ריא .סענָאז טרילָאק עכעלטע ןיא טלייטעצ ןייז טעוו זַיירק רעדעי .גנוטכיר רעכיז ַא ןיא ץַאלּפ ןיא ייז ןעיירד ןענעק ריא ןַארקע םעד ףיו .זדיּפס ענעדישרַאפ ןיא ןלַאפ ןבראפ רעכיז טימ סללַאב ,ןביוא ןופ .ןטקנופ ןעמוקַאב יוזַא ןוא ייז רעטנוא סענָאז רילָאק עבלעז יד טקנוּפ ן