שפּיל סערוטנעוודַא שינעטער סדיק אָנליין

                                   Kids Puzzle Adventures ליּפש

סערוטנעוודַא שינעטער סדיק (Kids Puzzle Adventures):

.סערוטנעוודַא שינעטער סדיק ליּפש יד ןלעטשרָאפ רימ ,סרעַיילּפ רעטסנעלק .רעדניק ןוא סלַאמינַא ןדישרַאפ ןרעדליש סָאוו רעדליב ריא ןופ טנָארפ ןי .טיג זיומ ַא טימ ייז ןופ רענייא טיג טעוו ריא .סע ןכוזרעטנו ילַאפרעק ןוא טייצ עסיוועג ַא רַאֿפ ריא ןופ טנָארפ ןיא ד .רעדנוזַאב ןלַאפ טעוו דליב יד ,םעד ךָאנ .ןעמַאזוצ ייז ןדניברַאפ ןוא דלעפ יד וצ תודוסי יד ןריפרעבירַא וצ ןֿפר .טנוזעג רָאג זיא דליב רוקמ רעד זיב סָאד ןָאט וצ ןֿפרַאד טעוו ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס