שפּיל רָאיררַאוו ללָאדגַאר סיעפס אָנליין

                                   Space Ragdoll Warrior ליּפש

רָאיררַאוו ללָאדגַאר סיעפס (Space Ragdoll Warrior):

.טלעוו עקלַאיל יד ןַיירַא טעוו ריא ,ליּפש רָאיררַאוו ללָאדגַאר ץַאלּפ עַיינ .ץַארייּפ ןדישרַאפ ןפמעק ןוא ץַאלּפ ךרוד ןרָאפמורַא טעוו רעטקַארַאכ ןייד .ןדרעווש רעזַאל טימ דמרַא עקלַאיל ןייד ןעז טעוו ריא ריא ןופ טנָארפ ן .רענגעק ןייז ןייז טעוו םיא ןגעקטנַא .ןבייהנָא טעוו לעוד ַא ,לַאנגיס יד ייב .טנַייפ םעד וצ ךיז ןגָאלש ןוא זנַאשקַא רעכיז ןריפכרוד וצ דלעה ןייד ן .סע רַאֿפ ןטקנופ ןעמוקַאב ןוא םיא ןרעטשעצ טעוו קידעבעל טרַאדנַאטס ס ר