שפּיל ז ָאברוט ןַאקַייט שרָאּפ אָנליין

                                   Porsche Taycan Turbo S ליּפש

ז ָאברוט ןַאקַייט שרָאּפ (Porsche Taycan Turbo S):

.ש ָאברוט ןַאקַייט שרָאּפ ליּפש שינעטער ַיינ יד ןלעטשרָאפ רימ ,סרַאק ןופ .ייז ףיוא סרַאק שרָאּפ ןופ רעדליב ןעז טעוו ריא סע ןיא .טיג זיומ ַא טימ רעדליב יד ןופ רענייא טיג ןענעק ריא .סעדנוקעס לסיב ַא רַאֿפ ןלעטשרַאפ יד ףיוא ריא רַאֿפ דנַאּפוָא ןייז טעוו ס .ךעלקערב עליפ ןיא ןפרָאוועצ טעוו סע ,םעד ךָאנ .דלעפ גנייילּפ יד וצ ייז ןריפרעבירַא ןוא טנעמעלע ןייא ןעמענ וצ ןבָא .ןישַאמ יד ןופ דליב לעניגירָא יד ןרעקמו רָאג ןענעק ריא ,ןעמַאזוצ ייז