שפּיל עסקולעד ירָאטקַאפ טרָאוו אָנליין

                                   Word Factory Deluxe ליּפש

עסקולעד ירָאטקַאפ טרָאוו (Word Factory Deluxe):

.עסקולעד ירָאטקַאפ טרָאוו ליּפש רעזדנוא ןיא דנייבמַאק ןענעז זלַאזַאּפ טר .רעטרעוו יד ןלעטש ריא סָאוו ףיוא זלייט לעג ןענעז סע דלעפ טּפיוה יד .טרָאד ןזיוועג ןייז טעוו סע ,דרעווסָארק יד ןיא רעפטנע ןַא ַאזַא זיא ס .ןלעטש טרָאוו רעדעי רַאֿפ ןעמוקַאב .ןטקנופ דנרע יד רַאֿפ טלָאצַאב ןייז ןלעוו ייז רעבָא ,תוצע יד ןצונ ,ןט