שפּיל ןענערב רימ ןטלַאה אָנליין

                                   Keep me Burning ליּפש

ןענערב רימ ןטלַאה (Keep me Burning):

.ןַאשזדנַאד יד ןיא ןבראדראפ גנינרוב רימ ןטלַאה ליּפש רעד ןופ דלעה רע .רעדיוו סע טכיל טינ ןָאט ריא ביוא ןייז דלַאב טעוו סע רעבָא ,ּפָארַא זי .תועינמ ןיא גניּפמַאב ,זרעדירָאק לקנוט יד ךרוד געוו ןייז ןכַאמ וצ שט .טנעוו יד ףיוא ןעגנעה סָאוו ןפמאל יד וצ ןעמוקַאב דניוושעג וצ גנייר .ּפמָאל ןגייא ןייד ןופ ןענַייש יד ןרעטיירברַאפ טעוו סָאד .רעטצניפ רעד ןיא גניקרעל סרעטסנָאמ ךרוד ןסעגעג זיא סע - טרעהעג זי .טמוק שינרעטצניפ יד רעדייא םיא םורַא ןעמוקַאב וצ יוו ןסילשַאב ןוא ת