שפּיל עמַאלוקלַאק אָנליין

                                   Calculame ליּפש

עמַאלוקלַאק (Calculame):

.ץקעשזדבַאס רעכיז ןיא זמַאזגי ןעמענ ןטנעדוטס עלַא ,רָאי עלוש ןופ ףוס .םַאזגי לַאקיטַאמַאטַאמ יד רַאֿפ ןייג וצ ןבָאה טעוו עמַאלוקלַאק ליּפש יד ןי .זנַאשזייווקי לַאקיטַאמַאטַאמ ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ןייז טעוו ןַארקע םעד .רעפטנע ןייק ןייז טעוו סע ןכייצ םעד ךָאנ .קיטנעק ןייז טעוו ןרעמונ יד רעטנו .סעיצּפָא סרעֿפטנע ןענעז סָאד .ריא וצ טניֿפעג ןרעמונ יד ןופ רענייא ןבַיילקסיוא ןַאד ןוא גנוניימ ן .ןַאשזייווקי עדנעגלאפ יד עוולָאס וצ ןצעזרָאפ טעוו ריא ןוא טנופ ןופ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס