שפּיל 2 ןעעווָאללַאה ןופ ס קבַא אָנליין

                                   ABC's of Halloween 2 ליּפש

2 ןעעווָאללַאה ןופ ס קבַא (ABC's of Halloween 2):

.עוויווס רעזדנוא וצ דַאטייקַאדעד זלַאזַאּפ ןגייל וצ ןצעזרָאפ טעוו ריא .ריא ןופ טנָארפ ןיא רעדליבu200bu200b ןופ עירעס ַא ןעז טעוו ריא ,קי .ריא ןופ טנָארפ ןיא דליב יד ןענעפע ןוא רעדליב יד ןופ רענייא ןריטק .ץנַאמגַארפ עליפ ןיא ןפרָאוועצ טעוו סע ,םעד ךָאנ .דלעפ גנייילּפ יד ףיוא ייז גנינייבמַאק ךרוד תודוסי יד ןופ דליב לענ .דליב ַיינ ַא ןעלמַאז וצ ןבייהנָא ןענעק ריא ןוא ןטקנופ ןעמוקַאב טעוו