שפּיל ץַאק ןוא סדיק ןיא זיסנַארעפיד אָנליין

                                   Kids and Cat Differences ליּפש

ץַאק ןוא סדיק ןיא זיסנַארעפיד (Kids and Cat Differences):

.סעסנערעפפיד טַאק ןוא סדיק ליּפש שינעטער גניטייסקי ַא ןליּפש וצ ןסָאל .גנולַייוורַאפ רעייז ןיא לייטנָא ןעמענ ןענעק ריא .ץַאק עטסבילַאב רעייז ןוא רעדניק ןופ רעדליב ייווצ ןעז טעוו ריא ןַאר .עבלעז יד ןענעז ןטַאד דליב יד זַא ןעמוקסיו טעוו ריא .רעדליב ייווצ יד ןשיווצ זיסנַארעפיד ןיילק ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד טעוו ר .טיג זיומ ַא טימ סע ןריטקעלעס ,טנעמעלע ןַא ַאזַא ןענוֿפעג לייוו ,ןוא .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא רעמונ יד טקנוּפכיוה ריא ,יוזא