שפּיל ייטראפ ףיורַא קיק לָאבטופ רעּפיה אָנליין

                                   Hyper Football Kick Up Party ליּפש

ייטראפ ףיורַא קיק לָאבטופ רעּפיה (Hyper Football Kick Up Party):

.עקליּפ יד ןּפעש ילַאפרעטסַאמ ןזומ רעללַאבטָאָאפ רעדעי .זליקס ןייד ענָאה וצ ןריבורּפ ןוא גניניירט וצ ןייג טעוו ריא ,ייטרא .דרע יד רעכעה ךייה רעכיז ַא ןיא גניגגנַאכ עקליּפ לָאבסופ ַא ןעז טעוו .ּפָארַא ןלַאפ טעוו סע לַאנגיס םעד ייב .דרע יד ןדניברַאפ סע ןזָאל טשינ ןוא טפול יד ןיא סע ןטלַאה וצ ןבָאה ט .עקליּפ קיכעלַייק לעיצעּפס ַא ןופ ףליה יד טימ סָאד ןָאט טעוו ריא .דרע רעד וצ ןלַאפ סע ןזָאל טשינ ןוא סע ןּפַאלק טעוו ריא עקליּפ יד רעט