שפּיל סרעטסנָאמ אָנליין

                                   Monsters ליּפש

סרעטסנָאמ (Monsters):

.דלעפ גנייילּפ יד דרעשטּפַאק רָאג סָאוו סרעטסנָאמ ןיילק טימ ןפמעק וצ ן .ןַארקע םעד ףיוא ריא ןופ טנָארפ ןיא ייז ןעז טעוו ריא .סעּפַאש ןוא ןבראפ ענעדישרַאפ ןבָאה ןלעוו ייז .עמוס עסיוועג ַא ןיא ןרעטשעצ וצ ןֿפרַאד טעוו ריא סָאוו ןזיוועג ןייז .זנַאקיי טימ עילפַאט א ןזיוועג ןייז טעוו ןטנוא .רילָאק רעכיז ַא ןופ סרעטסנָאמ ןגָאלש רעדָא סבמָאב ןלעטש ,ץילב ןפרַאוו .ריא רַאֿפ טמיטשַאב ןענעז סָאוו זלוָאג יד ןרעטשעצ וצ ןבָאה טעוו ריא ,ז