שפּיל ןורּכז דרעווש עיזַאטנַאפ אָנליין

                                   Fantasy Sword Memory ליּפש

ןורּכז דרעווש עיזַאטנַאפ (Fantasy Sword Memory):

.ןורּכז דרָאס יסַאטנַאפ ליּפש ַיינ יד ןלעטשרָאפ רימ ,קיטסירטעלעב טֿפַאשנס .ןדרעווש עיזַאטנַאפ טמירַאב ןופ ןסיוו ףיוא ךיז טשרַאב ןוא ןורּכז רעיי .סדרַאק ןייז טעוו דלעפ גנייילּפ יד ףיוא ריא רעדייא .ייז ןופ רָאּפ ַא ןייז טעוו סע .ייז ףיוא דיטקיּפיד זיא סָאוו ןטכַארטַאב ןוא ריא ןופ טנָארפ ןיא ייז ן .טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ייז ןענעפע ןוא ןדרעווש לַאקינעדיי ייווצ ןע .סע רַאֿפ טזייוו ןעמוקַאב ןוא דלעפ יד ןופ ייז ןעמענּפָארַא ריא ,יוזַא