שפּיל קוליח יד טָאּפס סעססעסנירּפ ענדָאמ אָנליין

                                   Funny Princesses Spot The Difference ליּפש

קוליח יד טָאּפס סעססעסנירּפ ענדָאמ (Funny Princesses Spot The Difference):

.קוליח יד טָאּפס סעססעסנירּפ ענדָאמ שינעטער יד גנייילּפ טייצ יד ןרָאפ .סַאּפש םעד ןיא ייז ןדניברַאפ טעוו ריא .ץרַאּפ ייווצ ןיא טלייטעצ דלעפ גנייילּפ יד ןעז טעוו ריא ןַארקע םעד ף .רעדליב ןטלַאהטנַא ןלעוו ייז .לַאקינעדיי רָאג ןענעז ייז זַא ייז וצ ןעמוקסיו טעוו סע קילב רעטשרע .ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד טעוו ריא סָאוו ןשיווצ זיסנַארעפיד ןיילק ןענעז סע .זיומ יד טימ סע טיג ,טנעמעלע ןַא ַאזַא ןעניֿפעג ריא ןעוו ןוא ילַאפרעק .ןטקנופ ןעמוקַאב ןוא סע ןריטקעלעס ריא יוזַא