שפּיל סלַאמינַא טויק ןורּכז רעּפיה אָנליין

                                   Hyper Memory Cute Animals ליּפש

סלַאמינַא טויק ןורּכז רעּפיה (Hyper Memory Cute Animals):

.סלַאמינַא ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא ןלָאמסיו סָאוו סדרַאק ןופ ףליה יד .ּפָארַא םינּפ ןליּפש טעוו סדרַאק .טייצ דיטַאלַא גנערטש ַא ןיא סדרַאק ןופ דלעפ גנייילּפ יד ןקעמסיו רָאג .ייז ףיוא רעדליב יד ןקוקכרוד ןוא סדרַאק ייווצ ןענעפע ןענעק ריא ,ר .טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ייז ןענעפע ,סלַאמינַא לַאקינעדיי ייווצ ןעניֿפ .םעד רַאֿפ טזייוו ריא ןבעג ןלעוו ייז ןוא ןַארקע םעד ןופ ןדניוושרַאפ