שפּיל Cosumi אָנליין

                                   Cosumi ליּפש

Cosumi (Cosumi):

.רַאֿפ טסוווַאב ןענעז ריא ןופ ֿבור סָאוו ,סרעקקעשט טייג ילַאשנעסי זיא .לונ ןוֿפ בייהנָא ,סיוא סלעוועל ןופ םוכס ַא ,דלעפ םעד ןופ סיירג יד .טָאב רעטויּפמָאק יד טימ ילטַאנרעטלָא ךַאמ ריא ןַאד ןוא ,ןליּפש טעוו ריא .ןוחצנ וצ ריא ןריפ טעוו סָאוו עיגעטַארטס ענעגייא ןייד טימ ףיורַא ןע .ןליּפש וצ זיא רעווש רעמ יד ,דלעפ יד ערעסערג יד .רעווונַאמ רַאֿפ ץַאלּפ גונעג ןבָאה סרעַיילּפ .רענגעק יד ןופ סּפישט יד טנייּפיר ןענעק ריא ,טרָא שיפיצעּפס ַא ףיוא ס