שפּיל 2019 רעטיילַאימיס ףיש אָנליין

                                   Ship Simulator 2019 ליּפש

2019 רעטיילַאימיס ףיש (Ship Simulator 2019):

.ןַאטיּפַאק טנַאטסיסַא ַא יוו ףיש רעד וצ דנייסַא ןעוועג זיא קַאשזד ,יווַא .זיטוד ןייז םייקמ םיא ןֿפלעה טעוו ליּפש 2019 רָאטַאלומיס ףיש יד ןיא .טרָאּפ רעדנא ןא ןיא ןעמוקנָא ןוא עדזַאי םי ַא ןייג וצ ןבָאה טעוו טניד .סרוק ףיוא ןייג ןַאד ןוא טרָאּפ יד ןופ ףיש יד ןעמענ וצ ןבָאה טעוו רי .העיסנ ןייד ןופ טנופ ףוס יד וצ טורשרַאמ רעכיז ַא ףיוא ךיז לגעז טעו