שפּיל סקירטינמָא ןטָאש 10 ןב אָנליין

                                   Ben 10 Omnitrix Shadow ליּפש

סקירטינמָא ןטָאש 10 ןב (Ben 10 Omnitrix Shadow):

.זגנילטרע סעליכער וצ ןליוו סָאוו זנַאיליי ןופ לקעּפ רעדנא ןא ןופ ןע .טסנרע רעמ ץַאלּפ ַא טַאג זגניט יד ,Ben 10 Omnitrix Shadow ןיא לָאמ ם .עיגרענע רעטצניפ טימ רעכָאב רעד גניטקעפני ,ןב ןיא עיגרענע ןופ ךַיי .סקניל דניוושעג זרעדורטני יד ךאנרעד .סקירטינמָא יד ןיא ענעי עלַא יוו ,שינעעזרַאפ זייב ַא וצ םיא רעק טעוו .ייז ןרעטשעצ ןוא זנַאליוו יירד יד ןעניֿפעג וצ ןֿפרַאד ריא ,סוריוו םע .עיצַאמרָאפסנַארט יד ןדַיימרַאפ ןוא רעדיוו ךיז ןרעוו וצ רעטקַארַאכ םעד