שפּיל עיבמָאז טענַאלּפ אָנליין

                                   Planet Zombie ליּפש

עיבמָאז טענַאלּפ (Planet Zombie):

.סיורא עטיוט קידעבעל יד ,זרעטסַאזידu200bu200b ןופ עירעס ַא ךָאנ ץַאל .ןשטנעמ קידעבעל רַאֿפ ביור ןוא טענַאלּפ םעד ןופ ךַאלפרעביי יד ןרעדנַאו .ןבעל נבַיילב ןשטנעמ יד ןופ רענייא ןפלעה וצ ןבָאה טעוו עיבמָאז טענַא .טנעה ןייז ןיא זנַאּפעוו טימ טענַאלּפ םעד ןופ ךַאלפרעביי יד ףיוא ןייט .ןטייז ענעדישרַאפ ןופ םיא ןלַאפַאב ןלעוו זיבמַאז .םיא ףיוא רעַייפ ןענעפע ןוא טנַייפ יד וצ ןפָאוו ןייד ןופ היאר יד לי .םיא ןטייט ןוא םיא ףיוא ןקידעש ןפַאשרַאפ טעוו שינעעזרַאפ ַא גניטטיה