שפּיל סירטעט אָנליין

                                   Tetris ליּפש

סירטעט (Tetris):

.סירטעט ןפורעג טלעוו רעד ןיא ליּפש טמירַאב טסרעמ יד ןליּפש ןענעק רי .זלעס ןופ רעמונ ךַיילג ַא ןיא טלייטעצ קיטנעק ןייז טעוו דלעפ גניייל .ןביוא ןופ ןלַאפ סעּפַאש קירטעמַאישזד ןדישרַאפ ןופ סקַאלב .ץַאלּפ ןיא ןעיירד ןוא ,סעיצקורטסניא ענעדישרַאפ ןיא דלעפ יד רעבירַא .דלעפ גנייילּפ יד ףיוא זלעס ןופ ןרעדור ַא ןריבמָאלּפ ןכאז יד זַא יוזַא .םעד רַאֿפ טנופ עסיוועג ַא ןעמוקַאב ןוא ןַארקע םעד ןופ ץקעשזדבַא ןעמענ