שפּיל גנַאלש קיגלַאטסָאנ רעּפיה אָנליין

                                   Hyper Nostalgic Snake ליּפש

גנַאלש קיגלַאטסָאנ רעּפיה (Hyper Nostalgic Snake):

.גנַאלש יד זיא טלעוו רעד ןיא ַיירעליּפש סקלָאפ טסרעמ יד ןופ רענייא .גנַאלש קיגלַאטסָאנ רעּפיהu200bu200b ןופ עיסרעוו עַיינ ןַייז טייקמַאזקר .ןבראפ לקנוט ןיא טכאמעג טרָא ליּפש ַא ןעז טעוו ריא .סע ןיא ןייז טעוו גנַאלש ןייד .ןסערפ וצ ןבָאה טעוו רעטקַארַאכ ןייד זַא ןענַיישרעד טעוו ןסע רעטרע ענ .גרַאוונסע ןעיצנַיירַא טעוו סָאד ןוא ייז וצ גנַאלש ןייד ןעגנערב וצ ןֿפ .רעסערג ןרעוו ןוא סיירג ןיא ןרעסערגרַאפ טעוו גנַאלש ןייד ,םעד וצ ק