שפּיל ןעעווָאללַאה יד ןדניברַאפ אָנליין

                                   Connect The Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה יד ןדניברַאפ (Connect The Halloween):

.ןעעווָאללַאה ןופ ווערע יד ףיוא זיוה ןייד ןלַאפַאב סָאוו סרעטסנָאמ ןפמ .זלעס ןיא טלייטעצ זיא סָאוו רעמיצ ַא ןעז טעוו ריא ריא ןופ טנָארפ ןי .סרעטסנָאמ טנוב-יטלַאמ ןייז טעוו סע רעטרע ענעדישרַאפ ןיא .סרעטסנָאמ לַאקינעדיי ייווצ ןעניֿפעג ןוא ץלַא ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ן .הרוש ַא ןצינ ייז ןדניברַאפ טציא .ערעדנא רעדעי טקעסרעני וצ ןבָאה טשינ ןלעוו ייז ןוא רילָאק שיפיצעּפס .ןטקנופ ריא ןבעג ןלעוו ייז ןוא דלעפ םעד ןופ ןדניוושרַאפ סרעטסנָאמ