שפּיל ןעעווָאללַאה יד ןדניברַאפ אָנליין

                                   Connect The Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה יד ןדניברַאפ (Connect The Halloween):

.ןעעווָאללַאה ןופ ווערע יד ףיוא זיוה ןייד ןלַאפַאב סָאוו סרעטסנָאמ ןפמ .זלעס ןיא טלייטעצ זיא סָאוו רעמיצ ַא ןעז טעוו ריא ריא ןופ טנָארפ ןי .סרעטסנָאמ טנוב-יטלַאמ ןייז טעוו סע רעטרע ענעדישרַאפ ןיא .סרעטסנָאמ לַאקינעדיי ייווצ ןעניֿפעג ןוא ץלַא ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ ן .הרוש ַא ןצינ ייז ןדניברַאפ טציא .ערעדנא רעדעי טקעסרעני וצ ןבָאה טשינ ןלעוו ייז ןוא רילָאק שיפיצעּפס .ןטקנופ ריא ןבעג ןלעוו ייז ןוא דלעפ םעד ןופ ןדניוושרַאפ סרעטסנָאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס