שפּיל רעסייר דַאָארפפָא אָנליין

                                   Offroad Racer ליּפש

רעסייר דַאָארפפָא (Offroad Racer):

.ןיירעט רעווש טימ ןטיבעג ןיא ןעמונראפ ןייז טעוו סָאוו ,סעסַאר רעסי .הרוש ןקידנע יד וצ טייצ עסיוועג ַא רַאֿפ טַייקרעכיז ןוא טַייקכעלטנרָא .געוו יד ןרעכיגרַאפ זַייווכעלסיב טעוו דלעה ןייד ,ןעלטערט זַאג יד טק .ןטייקירעווש גניירעוו ןופ סקירט ןוא סּפמַאשזד ןכַאמ וצ ןבָאה ריא ,ןי .רעביא למעז סע ןזָאל טשינ ןוא גָאוו ןיא ןישַאמ יד ןטלַאה וצ טווּורּפ .עסַאר יד ןרילרַאפ טעוו ריא ,זנַאּפַאכ סָאד ביוא