שפּיל סעָאנימָאד אָנליין

                                   Dominoes ליּפש

סעָאנימָאד (Dominoes):

.טלעוו רעד ןיא ַיירעליּפש סקלָאפ ןוא טסָארּפ טסרעמ יד ןופ רענייא ,ָאני .טלעוו רעד ןופ רעדנעל ערעדנא ןופ סרעַיילּפ ןגעק ָאנימָאד ןליּפש ןענעק .ריא ןופ טנָארפ ןיא דלעפ גנייילּפ יד ןעז טעוו ריא .ייז ףיוא ןעיצ ןרעמונ טימ ךעלדנייב ליּפש לעיצעּפס ןעמוקַאב טעוו ןכַי .טנעה ןייד ןופ ךעלדנייב יד עלַא ןפרַאוו וצ ןֿפרַאד ריא ןכַיילג יד ןענ .רעטרע טכער יד ןיא רענייב ןייד ןלעטש ןוא דלעפ גנייילּפ יד ןיא קוק .ןפיוה לעיצעּפס ַא ןופ ןכאז לַאנשידַא ןעמענ וצ ןֿפרַאד ריא ,סעווָאמ ןָא