שפּיל Icezag אָנליין

                                   Icezag ליּפש

Icezag (Icezag):

.זילַאוו עליפ ךרוד ןרָאפמורַא וצ שינעפעשַאב ענדָאמ יד ןֿפלעה ןוא ןוֿפצ .געוו יד ןעמאזוצ ךַאמ טעוו רעטקַארַאכ ןייד .זייאu200bu200b ןופ ערמַאגעל נלעטשפיונוצ טעוו סע .טַייקכיג גנינייג זַייווכעלסיב ךַאלפרעביי ןַייז ףיוא קור טעוו דלעה ן .סנרוט ףרַאש עליפ ןבָאה טעוו געוו רעד .רוּפש רעד ןופ סיוא ןעילפ טשינ ןוא טַייקכיג ןיא ייז ןרָאפ ,סנרוט גנ .געוו םעד ףיוא תועינמ ןטערטעצ וצ יוו טנוזעג יוו ,געוו יד ףיוא ןפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס