שפּיל Lexus RX אָנליין

                                   Lexus RX ליּפש

Lexus RX (Lexus RX):

.Lexus RX ליּפש יד ןלעטשרָאפ רימ ,זלַאזַאּפ ןדישרַאפ גניוולַאס ךרוד טיי .סוסקעל יוו ןישַאמ ַא ַאזַא וצ דַאטייקַאדעד שינעטער ַא טייקמַאזקרעמפו ןי .ןישַאמ ןופ טרָאס םעד ןרעדליש סָאוו רעדליב יד ןעז טעוו ריא ןַארקע םע .תעשב ַא רַאֿפ ריא ןופ טנָארפ ןיא דענעּפָא סע ןוא טיג זיומ ַא טימ ייז ן .ךעלקערב ןיא ןלַאפ טעוו דליב יד ,םעד ךָאנ .ןישַאמ יד ןופ דליב לעניגירָא יד לַאבמעסַאיר וצ דלעפ גנייילּפ יד ףיוא