שפּיל שינעטער געזבָאל קיימ קידלַאווג אָנליין

                                   Mighty Mike Jigsaw Puzzle ליּפש

שינעטער געזבָאל קיימ קידלַאווג (Mighty Mike Jigsaw Puzzle):

.יטיימ ןפורעג ןייז וצ ליוו קיימ ןסייהעג גַאּפ טויק א .להק ןיינייק יד ןיא רעטסעב רעד ייז גנירעדיסנַאק ,ןעוועדָאה ןייז ןו .זרעשיוו קנַארק ןענעז סע ,זיסנַאטנייווקַא רָאנ ןוא זדנערפ ןופ ץַאלּפ ַא .סנָאיטַאוטיס ענדָאמ ןוא ענדָאמ ענעדישרַאפ ןיא ץעג טפָא טנוה רעד .רעטרע טכער יד ןיא ייז ןלעטש ןוא דלעפ יד ףיוא ךעלקערב גניגַארד ךר .שינעטער געזבָאל קיימ יטיימ יד ןיא סַאּפש ןבָאה ןענעק ריא ןוא ,ךיז ד