שפּיל ןורּכז סרעטסנָאמ סַאּפש אָנליין

                                   Fun Monsters Memory ליּפש

ןורּכז סרעטסנָאמ סַאּפש (Fun Monsters Memory ):

.ייז ןיא ענָאקַאס לעיצנעטָאּפ ַא ןעז ןוא סרעטסנָאמ יוו זדנוא וצ טנַאקַאב .זנַאּפַאכ ךיוא סָאד שטָאכ ,זייב ןייז עקווַאד ןזומ סע סָאוו ,זדנוא ןופ .םורַא עלַא ןסַאה וצ ןבייהנָא טעוו ריא ילבַאטַאוועני ,דילוב ןייז רעדיי .סרעטסנָאמ ענעדישרַאפ ןפערט טעוו ריא ירָאמעמ סרעטסנָאמ ןו ליּפש יד ןי .סעירָאזכַא שיטקַאפ ןענעז סע רעבָא ,ביל ןוא ךעלדירפ ןענעז סע ייז ןשי .רָאּפ ַא ייז ןעניֿפעג ריא ביוא ייז ןקיורַאב ןענעק ריא רעבָא .דלעפ יד ןופ זרעּפ לַאקינעדיי ןקיטַייזַאב ןוא סדרַאק ןענעפע