שפּיל ןכַיילג סדרַאק סדיק אָנליין

                                   Kids Cards Match ליּפש

ןכַיילג סדרַאק סדיק (Kids Cards Match):

.שטַאמ סדרַאק סדיק ןיא זדנערפ ןכַאמ ןוא ריא ןפערט וצ ןלעוו זלרעג ןו .ליּפש יד סַאשעב ןריסַאּפ טעוו רעטנַאקַאב ןוא .ייז ןעניֿפעג וצ ריא ןגָאלשרָאפ ןוא סדרַאק עבלעז יד רעטניה ןגראבראפ .דלעה רעד יוו רעקיבלעז רעד טקנוּפ ןייז לָאז בלַאה עגר יד ןוא רָאּפ ַא .ןעקנעדעג וצ טייקיייפ ןוא סַאנוויטנעטַא ןייד ןופ ןדארג ַא ןרעוו טעו

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס