שפּיל זיבייב טעפּפומ יד ןליּפש וצ טייצ אָנליין

                                   Muppet Babies Time to Play ליּפש

זיבייב טעפּפומ יד ןליּפש וצ טייצ (Muppet Babies Time to Play):

.ןקיטנַייהרעד וצ ייז רַאֿפ טייצ' ס סע רעבָא ,סנַאפ ַיירטעג ןייז ןַאוו ג .זרעטקַא ערעדנא ןוא Kermit ,יגיּפ ןופ רעדניק יד ,ןשינעפעשאב גנוי , .ליפ וצ ןענרעל וצ יוו טינ ןָאט ןוא ַיירעליּפש ןופ ץרָאס עלַא עביל ייז .ןליּפש וצ טייצ Muppet Babies ןיא ןדלעה לסיב יד טימ ןליּפש ןוא ןלי .רעווש טשינ ןוא עווַאקישט ןייז טעוו סָאד .ליּפש םעד ןגעוו ךעלטפַאשנדַייל טעוו ריא לַייוו סָאד ןקרעמַאב טשינ טעו

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס