שפּיל ןורּכז רעסערגראפ יקיר אָנליין

                                   Ricky Zoom Memory ליּפש

ןורּכז רעסערגראפ יקיר (Ricky Zoom Memory):

.ןטַאטש ענעגייא רעייז הנוק וליפא ןוא סנָאָאטרַאק ןיא תויתוא טּפיוה יד .ןריובעג זיא Ricky Zoom ןופ ןוטרַאק רעד ןוא םעד ןגעוו ןטכַארט וצ י .ןורּכז רעסערגראפ יקיר ליּפש רעזדנוא ךָאנרעד ןוא Ricky ןגיוא יולב טימ לקיצָאטָאמ טיור ַא זיא. .ןרעטלע ןייז ןופ ליּפשַייב םעד ךָאנ רעריטַאר ַא ןרעוו וצ ליוו רע ןוא .טסַאנַאגַאטוָארּפ יד ןופ רעטסעווש יד - רעסערגראפ טָאט עדנַאווַאל ,ָאיטוק .ץרַאּפ עבלעז יד ןעניֿפעג טעוו ריא ןוא ,דלעפ גנייילּפ יד ףיוא סדרַאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס