שפּיל זייא יד זאלג אָנליין

                                   Glass the Ice ליּפש

זייא יד זאלג (Glass the Ice):

.ץַאלּפ רעזדנוא ןופ רעטעלב יד ףיוא ריא רַאֿפ ןטראוו ןיוש זיא Glass t .יטירעטסקעד ןוא טַייקנילפ ריפ וצ ליוו סאוו ןעמעלַא רַאֿפ עווַאקישט ןי .סע ןָא ווו רעבָא ,המכח לענש ןֿפרַאד ךיוא טעוו ריא ָאד .ןטָארעג ןייז טעוו סעּפע זַא טַייהנגעלעג ןייק זיא סע שרעדנַא ,ילזייוו .ןביוא דַאטייקוָאל לזעלג זאלג קידייל ַא ןיא זייא ןופ קיטש ַא ןלַאפ וצ .הגרדמ טסַאוָאל יד ףיוא ךָאנ זיא זייא יד ןוא ,ּפערט יד ףיוא ןענעז םי .גנורּפשּפָא זייא יד ןכַאמ טימרעד ןוא ךַאלפרעביי יד ףיוא טסיופ ןעיצ י

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס