שפּיל ןעעווָאללַאה לזמ אָנליין

                                   Happy Halloween ליּפש

ןעעווָאללַאה לזמ (Happy Halloween):

.ףרָאד ריא ןיא ןבעל סָאוו ןשטנעמ ןופ גנוניווו יד ןצישַאב וצ דעמיַא ז .ןעעווָאללַאה לזמ סדרַאק שיגַאמ לעיצעּפס טצינ יז ,סָאד ןָאט וצ .ּפָארַא רעדליב יד טימ ןגיל סדרַאק יד ,ןלעטשרַאפ יד ףיוא ןזיוועג ןייז .ייז ףיוא רעדליב יד ןטכַארטַאב ילַאפרעק ןוא רעק ןייא ןיא סדרַאק ייוו .טרָא רעייז ןעקנעדעג וצ ןריבורּפ .טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ייז ןענעפע ןוא רעדליב לַאקינעדיי ייווצ ןענ .ןטקנופ ןעמוקַאב טעוו ריא ןוא ןַארקע םעד ןופ ןדניוושרַאפ טעוו סדרַאק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס