שפּיל זלַאזַאּפ דרָאב ןריפרעבירַא אָנליין

                                   Transport Board Puzzles ליּפש

זלַאזַאּפ דרָאב ןריפרעבירַא (Transport Board Puzzles):

.רעדניק ייב לעיצעּפס ןוא רעטלע ןייק ןיא קיטכיוו זיא עיצַאוורעסבָא ן .סע ןליּפש וצ ןרידנעמָאקער קראטש רימ יוזַא ,םעד וצ ץויבירטנַאק זלַאזַא .סעדָאמ ןריפרעבירַא ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא ןענעז ַיילּפעמַאג רעד ןו .זדרָאב לעלַארַאּפ ייווצ ףיוא ןעז טעוו ריא רעמ ליפ ןוא סעלקיסרָאטָאמ , .טשינ ןענעז ייז רעבָא ,עבלעז יד ןעמוקסיו ץעס יד .טערב רעטַייוו רעד ףיוא יוו עבלעז יד טשינ זיא סע ,דליב עניימעגלַא .טיג ןוא סע ןעניֿפעג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס