שפּיל רעסיכ ןרעמונ גניטיברָא אָנליין

                                   Orbiting Numbers Subtraction ליּפש

רעסיכ ןרעמונ גניטיברָא (Orbiting Numbers Subtraction):

.רעסיכ סרעבמונ גניטיברָא ליּפש יד ןיא ייז ןרעטשעצ וצ - עיסימ קיטכי .עבלעז סָאד ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא ןוא טליביר ןבָאה טנַייפ יד ,ןֿפוא םעד ר .ןענוֿפעג זיא רעסיכ יד ןופ ליּפשַייב יד סָאוו ןיא זַיירק יד זיא דלעפ .טַאטלוזער גנידנַאּפסַארָאק יד טימ עקליּפ יד ןעניֿפעג ןוא סע עוולָאס .ּפישסייּפס דמערפ יד ןרעטשעצ ריא טימרעד ןוא סע ףיוא טקירד ,גנוייגר .גנוניימ יד רַאֿפ קיצונ רעייז זיא סָאוו ,גנַאג לענש ַא ןיא זלַאזַאּפ עוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס