שפּיל 2 ראה רעפעשאב אָנליין

                                   Creator Master 2 ליּפש

2 ראה רעפעשאב (Creator Master 2):

.זדנערפ ןייד ןבעג טנעק ריא סָאוו סדרַאק ןדישרַאפ ןֿפַאש וצ ןצעזרָאפ טע .לטרַאקטסָאּפ ידu200bu200b ןופ עזַאב יד ןעז טעוו ריא ןַארקע םעד ףיוא .ץקעשזדבַא ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא ןייז טעוו עילפַאט לעיצעּפס ַא ףיוא רעט .דלעפ גנייילּפ טּפיוה יד וצ סע ןריפרעבירַא ןוא רעמונ ןייא ןעמענ וצ .ןבעל קידעכָאווu200bu200b ןופ ענעצס עכעלטע ןכַאמ ןענעק ריא רעטרע ר .זדנערפ ןייד וצ סע ןזַייוו ןוא לטימ ןייד ףיוא סע ןעוועטַאר ןענעק ר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס