שפּיל געזבָאל קיזומ ןרעה אָנליין

                                   Listen Music Jigsaw ליּפש

געזבָאל קיזומ ןרעה (Listen Music Jigsaw):

.קיזומ ןופ סעיצקורטסניא ענעדישרַאפ וצ ןרעה וצ עביל סָאוו סלַאמינַא ן .עמעט םעד וצ דַאטייקַאדעד רעדליב ןעז טעוו ריא ןַארקע םעד ףיוא ריא ר .ריא ןופ טנָארפ ןיא ןענעפע וצ רעדליב יד ןופ רענייא טיג וצ ןבָאה טע .רעדנוזַאב ןעילפ סע ,סעדנוקעס לסיב ַא ךָאנ ,םעד ךָאנ .ןעמַאזוצ ייז ןדניברַאפ וצ טרָאד ןוא דלעפ גנייילּפ יד וצ ייז ךַאמ וצ .דליב יד ןופ דליב לעניגירָא יד לַאבמעסַאיר ריא ,יוזַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס