שפּיל סעמַאג דניימ ןייש אָנליין

                                   Beautiful Mind Games ליּפש

סעמַאג דניימ ןייש (Beautiful Mind Games):

.סעמַאג דניימ ןייש ליּפש יד ןופ גנולמַאז עַיינ יד ןלעטשרָאפ רימ ,זלַאז .ַיירעליּפש שינעטער עווַאקישט ןוא טמירַאב טסרעמ יד ןבַיילק טעוו סע .ייז ןופ רענייא ןריטקעלעס וצ ייז ןופ רענייא טיג ריא ןוא ייז ןופ .ליּפש רעטַייוו רעד וצ ןייג ףוס יד ןיא ןוא שינעטער םעד ןופ סלעוועל .רעדיוו רָאפכרוד םעד ןבייהנָא ןזומ ריא ,ץעגרע זַיירג ַא ןכַאמ ריא ביו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס