שפּיל שינעטער דליב אָנליין

                                   Picture Puzzle ליּפש

שינעטער דליב (Picture Puzzle):

.עלזזוּפ דליב גניטיינַאסַאפ ַא גניוולַאס טייצ ריא ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב אננ .םעד טימ ריא ןֿפלעה טעוו ריא .ןַארקע םעד ףיוא דליב ַא ןעז טעוו ריא .ןבראפ יורג ןיא ןאטעג ןייז טעוו סע .ןזיוועג ןייז טעוו ץקעשזדבַא ןדישרַאפ ןופ ץנַאנוָאּפמַאק רילָאק יד סָאוו .דלעפ גנייילּפ יד וצ סע ןריפרעבירַא ןוא לָאמ ַא ןיא ץעפייכ ןייא ןעמע .דליב רילָאק רָאג ַא ןיא דליב יד ןרעקמוא זַייווכעלסיב ריא ,דלעפ גניי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס