שפּיל סוירּפ ַאטָאיוט אָנליין

                                   Toyota Prius ליּפש

סוירּפ ַאטָאיוט (Toyota Prius):

.טנעמָאמ רעד ןיא סלעדָאמ ןישַאמ סקלָאפ טסרעמ יד ןופ רענייא זיא Toyot .סרַאק ןופ לעדָאמ םעד וצ דַאטייקַאדעד ןענעז סָאוו זלַאזַאּפu200bu200b ןו .ןזיוועג ןייז ןלעוו ייז סָאוו ףיוא רעדליב יד ןעז טעוו ריא ןַארקע ם .ריא רעדייא ןענעֿפע ןייז טעוו סע ,טיג זיומ ַא טימ ייז ןופ רענייא ן .רעדנוזַאב ןעילפ טעוו סע ,לָאמ עכעלטע ךָאנ .ןישַאמ יד ןופ דליב לעניגירָא יד ןרעקמו רָאג וצ ןֿפרַאד ןטנעמעלע יד ג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס